Splošni pogoji – nagradna igra: Zgodbe o vinu

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(1) Organizator nagradne igre je J krat 3 d. o. o., Šolska ulica 63, 6000 Koper (v nadaljevanju organizator).

POGOJI SODELOVANJA

2. člen

(1) V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe.

(2) V primeru, ko nagradna igra poteka prek spletnega družabnega omrežja Facebook, lahko v nagradni igri sodelujejo vse osebe, ki so v okviru spletnega družabnega omrežja Facebook pridružene posameznemu Profilu, na katerem poteka nagradna igra oziroma vse osebe, ki so na tem Profilu kliknite gumb »Všeč mi je.« oziroma »Like.«, razen če besedilo razpisane nagradne igre ne predvideva drugače.

Za sodelovanje je potrebno všečkat objavo, Vinoteco page, Restavracija Marina, delit objavo na svoj profil in taggati prijatelja, s katerim bo dobitnik nagrade le to delil.

(3) Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom in ga podjetje J krat 3 d.o.o. ne zaračunava.

(4) Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri.

Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:

  • strošek dostopa do interneta;
  • strošek prenosa podatkov z interneta.

(5) V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci J krat 3 d.o.o.

(6) Vsak posameznik lahko k posamezni nagradni igri pristopi le enkrat.

POTEK NAGRADNE IGRE

3. člen

Podrobna predstavitev in potek nagradne igre je na voljo na socialnem profilu Facebook in Instagram. Nagradna igra se izvaja na Facebooku.

PRAVILA NAGRADNE IGRE

4. člen

(1) Datum začetka in zaključka nagradne igre je objavljen na socialnem profile kjer se igra izvaja (Facebook ali Instagram).

(2) S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na socialnem profilu kjer se igra izvaja.

(3) V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (elektronskega naslova oziroma podatkov iz 3. odstavka 8. člena Splošnih pogojev nagradnih iger) si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

  • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
  • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
  • – primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

NAGRADE

5. člen

(1) Posamezni udeleženec nagradne igre prejme le eno izmed nagrad. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme tisto nagrado, za katero je bil izžreban najprej.

(2) Vrsta in opis nagrad sta predstavljena v besedilu razpisa nagradne igre na socialnem profile organizatorja kjer nagradna igra tudi poteka.

(3) Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

ŽREBANJE NAGRAD

6. člen

(1) Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbijo predstavniki organizatorja.

(2) Žrebanje nagrad bo potekalo na dan določen v opisu nagradne igre na Spletni strani in/ali Facebook in Instagram profilu.

(3) Nagrada je prenosljiva v kolikor dobitnik nagradne igre sporoči menjavo (z imenom in priimekom druge osebe) predstavnikom organizatorja.

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

7. člen

(1) Nagrajenec bo poleg javnega obvestila o nagradi prejel tudi obvestilo prek zasebnega sporočila na socialnem omrežju kjer nagradna igra poteka in maila, katerega je vpisal za sodelovanje v nagradni igri.

(2) S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na zidu socialnega omrežja kjer nagradna igra poteka in ga ob tem tudi označi (»tag«).

(3) Nagrajenec/ci bodo objavljeni na socialnem omrežju kjer nagradna igra poteka takoj, ko bodo znani rezultati nagradne igre.

(4) Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

PREVZEM NAGRAD

8. člen

(2) Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre oz. soorganizator ali sponzor, ki zagotovi nagrado.

(3) Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča in kraj bivanja. Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.

(4) Prevzem nagradne igre poteka preko socialnih kanalov, preko maila ali preko telefonskega pogovora.

(5) Prevzem nagrade je kraju dogajanja dogodka. Nagrajenec mora predložiti osebno izkaznico oziroma dokazilo o identifikaciji.

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV

9. člen

(1) Organizator J krat 3 d. o. o. kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.

(2) Brez izrečne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre, razen, če s predpisi ni določeno drugače.

(3) V primeru, ko organizator nagradno igro organizira skupaj s so-organizatorjem, bo ta so-organizatorju posredoval seznam nagrajencev. Organizator ne prevzema odgovornosti za ustrezno odbdelavo in hrambo podatkov, ki so bili posredovani so-organizatorju.

(4) V kolikor se sodelujoči v nagradni igri strinja s prejemanjem e-novičk organizatorja in/ali so-organizatorja, lahko organizator e-mail naslove posreduje tudi so-organizatorju nagradne igre.

(6) Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na Spletnih straneh organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.

(7) Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).

Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe:

  • elektronski naslov (za potrebe sodelovanja v nagradni igri, žrebanja in posredovanja pisnih pozivov organizatorja po nadaljnjem ravnanju v primeru upravičenosti do nagrade);
  • ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca, žrebanja, obveščanja o nagradah in obveščanja o načinu prevzema nagrad ter za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji);
  • kontaktna telefonska ali GSM številka (za potrebe obveščanja v primeru kakršnihkoli težav z dostavo nagrade);
  • davčna številka in davčni urad nagrajenca (za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji)

(8) V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi in politiko varstva zasebnosti.

(9) Podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki izbrišejo.

(10) Uporabniki podatkov so administrator Spletne strani in/ali Facebook Profila ter odgovorni za dostavo nagrad.

(11) S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da mu lahko organizator pošilja brezplačna splošna obvestila vezana na nagradno igro ali druge relevantne marketinške vsebine prek elektronske pošte ali telefonske številke iz 3. odst. 8. člena teh pogojev do preklica tega soglasja oziroma do izpolnitve namena hrambe kontaktnih podatkov.

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

10. člen

(1) Udeleženci nagradne igre hkrati s Pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook Profilu.

(2) Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

(3) O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na Spletni strani in/ali Facebook Profilu.

(4) Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov naslovite na elektronski naslov: info@jx3.si